ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ สำหรับพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

เข้าสู่ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์
สำหรับพนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าระบบ

ชื่อผู้ใช้   : เลขประจำตัวประชาชน

รหัสผ่าน : เลขที่บัญชี


ประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงการเข้าระบบ

  1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลหากไม่ถูกต้องโปรดทักท้วงทันที
  2.เอกสารฉบับนี้เป็น สำเนา ต้องใช้ประกอบกับเอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น
  3.หากต้องการฉบับจริงหรือพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
ติดต่อ 045-789106